Administratiekantoor

Bakker

Maastricht

Nieuws

Vanaf heden kunnen wij ook administratieve ondersteuning op locatie leveren!

De administratie bijhouden kan op een gegeven moment een lastige klus worden. Dan komt er een moment dat je hulp bij je administratie nodig hebt. Wil jij hiervoor iemand inschalen dan kunnen wij je helpen, je hoeft hiervoor niemand in dienst te nemen en wij zijn flexibel inzetbaar.

Heb je interesse, naam contact met ons op!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-07-2017

AOW leeftijd flexibel maken of niet?

Het nieuwe kabinet ontkomt er niet aan om de AOW-leeftijd te versoepelen of te bevriezen, stellen werkgeversorganisaties. Grote groepen werknemers lopen namelijk de kans om ver voor hun pensioen uit te vallen, omdat ze zijn opgebrand. Wat zeggen onderzoekers over eerder stoppen met werken?

Werkgeversorganisaties voor de bouw, metaal en installatie hebben in het Financieele Dagblad een oproep gedaan voor flexibilisering van de AOW-leeftijd. Ze wijzen daarbij onder meer op cijfers van het UWV en het Pensioenfonds voor de metaal (PMT), die laten zien dat het aantal arbeidsongeschikten sterk is gestegen sinds het afschaffen van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd.

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Uit recent onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) kwam naar voren dat de kosten om werknemers met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan, te overzien zijn.

Uit het rapport:
Bij de berekeningen zijn we uitgegaan van twee varianten, namelijk drie en vijf jaar eerder kunnen uittreden in vergelijking met de algemene pensioenleeftijd. Bij drie jaar eerder gaat het in totaal om bijna € 13 miljoen aan pensioeninkomen dat op jaarbasis moet worden uitgekeerd en bij vijf jaar om ruim € 21 miljoen. Als conform de huidige systematiek een deel door een AOW-uitkering wordt bekostigd, dan draagt het Rijk circa 40% van de pensioenbekostiging. Het resterend deel zal op een andere manier moeten worden bekostigd. Tegenover een stijging van de pensioenuitgaven staan besparingen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Deze besparingen zijn bijna 80% van de kosten voor extra pensioenuitgaven. Bij drie jaar eerder pensioen gaat het om bijna € 10 miljoen en bij vijf jaar eerder om € 15 miljoen. Naast de besparingen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen liggen voordelen op het vlak van verzuim en ander productiviteitsverlies.

Flexibele AOW is niet de oplossing
Economen van onderzoeksinstituut SEO stelden in een onlangs gepubliceerd rapport dat flexibilisering van de AOW niet de oplossing is, omdat mensen met een laag inkomen het vaak niet kunnen betalen om eerder te stoppen met werken.

Uit het onderzoek:
Mensen met een laag inkomen hebben minder financiële mogelijkheden eerder met pensioen te gaan. Hierdoor kiezen per saldo mensen met een hoog inkomen vaker voor vroegpensioen dan mensen met een laag inkomen.
Hogere inkomens kiezen vaker voor de optie van een vervroegd pensioen dan lagere inkomens, ondanks dat voor hen eerder uittreden financieel onaantrekkelijker is dan voor lagere inkomens. Kennelijk is het effect van grotere financiële mogelijkheden sterker dan het effect van een hogere prijs van vrije tijd: werkenden met een hoog inkomen nemen eerder pensioen op dan mensen met een laag inkomen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-06-2017

Vanwege vele aftrekposten betaalt bijna vier op de tien zelfstandigen geen inkomstenbelasting. Dat meldt de Volkskrant op basis van een door het CBS uitgevoerde analyse van de belastingaangiften van zzp’ers over 2014.

Van de 849.000 zzp’ers, voor wie ondernemerschap hun enige of belangrijkste inkomstenbron van inkomsten was, hoefden er 314.000 geen belasting af te dragen. Onder andere de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling leiden ertoe dat de eerste € 24.000 aan verdiensten belastingvrij zijn. Dat is bijna vier keer zoveel als wat een werknemer belastingvrij kan verdienen. Critici vrezen dat de groei van het aantal zelfstandigen in Nederland de solidariteit in het sociale stelsel kan ondermijnen. Zo hebben zzp’ers wel recht op AOW, maar betalen ze daar minder aan mee door de aftrekposten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06-06-2017

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld. Opdrachtgevers en ZZP'ers krijgen tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes.

De handhaving van de wet DBA is eerder al uitgesteld tot 1 januari 2018. Op die manier heeft het kabinet de tijd om te onderzoeken hoe het arbeidsrecht aangepast kan worden om beter aan te sluiten bij de praktijk. 

Het demissionaire kabinet heeft een tiental voorstellen voor de verdere uitwerking van de wet DBA. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom heeft demissionair staatssecretaris van Financiën Wiebes besloten de handhaving van de wet DBA opnieuw uit te stellen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staatssecretaris Wiebes gaat verlegging van verschuldigde btw op het verrichten van telecommunicatiediensten in Nederland verplichten. Dit wordt binnenkort in een beleidsbesluit vastgelegd en zal later in de Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 aangepast moeten worden.
 

Aanleiding is de btw-(carrousel)fraude bij telecommunicatiediensten waarbij in Nederland een verlies van btw-inkomsten wordt geleden. Het betreft met name telecommunicatiediensten die buiten de Europese Unie worden ingekocht en uiteindelijk via diverse ondernemersschakels in Nederland weer worden doorverkocht. Mede vanwege de vluchtige handel, het ontbreken van listingsverplichtingen bij transacties met derdelanden en het ontbreken van fysieke vervoersbewegingen zijn conventionele fraudebestrijdingsmiddelen niet afdoende gebleken. Over de precieze vormgeving van de verleggingsregeling heeft overleg met het bedrijfsleven plaatsgevonden.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leeftijdgrens minimumloon naar 22 jaar per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 heeft iedereen vanaf 22 jaar (nu nog 23 jaar) recht op het wettelijk minimumloon. Ook wordt het minimumloon met 0,89% verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2017 € 1.565,40 per maand, € 361,25 per week en € 72,25 per dag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor aflossing van (een deel van) een lening voor de eigen woning en voor het oversluiten van de hypotheek moet wellicht een boeterente worden betaald. De betaalde boeterente is aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als rente. Huizenbezitters die op of na 14 juli 2016 te veel boeterente aan de hypotheekverstrekker hebben betaald hebben mogelijk recht op compensatie.

 

Meestal mag tussen 10% en 20% van de lening voor de eigen woning boetevrij worden afgelost. Lost een huizenbezitter extra af op de lening als de rentevastperiode is geëindigd, dan is meestal geen boeterente verschuldigd. De betaalde boeterente was tot voor kort op grond van artikel 3.120 lid 1 onder b Wet IB aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting als kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld.

Boeterente is rente

Met ingang van 8 december 2015 is de boeterente, al dan niet in het kader van rentemiddeling, niet aan te merken als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. Hierdoor is de boeterente aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als rente. Onder boeterente wordt verstaan de reële vergoeding die de hypotheekverstrekker in rekening brengt en die bestaat uit het renteverlies dat de hypotheekverstrekker lijdt over de nog resterende rentevastperiode bij het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een lening.

Rentemiddeling

Het bedrag van de boeterente mag in één keer worden betaald. Echter, sinds 8 december 2015 kunnen huizenbezitters de boeterente ook door middel van rentemiddeling betalen. Het bedrag van de boeterente wordt dan uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. De hoogte van de boeterente wordt dan namelijk verrekend in een zogenoemd opslagpercentage op het rentepercentage van de eigenwoningschuld. Wie vóór 8 december 2015 gebruik heeft gemaakt van rentemiddeling en niet alle betaalde boeterente heeft kunnen aftrekken, kan een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet worden gedaan binnen vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft.

Andere opslagen

Andere opslagen die een hypotheekverstrekker in rekening brengt, zoals een opslag voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen bij verkoop, zijn niet aan te merken als hypotheekrente of boeterente. Deze opslagen worden dan ook niet aangemerkt als rente van schulden, behalve als het totaal van deze opslagen de doelmatigheidsgrens van 0,2% niet overschrijdt. Andere opslagen, bovenop de hypotheekrente en de boeterente, zijn dus alleen aftrekbaar als het totaal maximaal 0,2% bedraagt.

Europese Hypothekenrichtlijn

Sinds 14 juli 2016 mag de boeterente niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de hypotheekverstrekker door de vervroegde aflossing of oversluiten van de hypotheek lijdt. Deze bepaling volgt uit de Mortgage Credit Directive (hierna: de Europese hypothekenrichtlijn). De richtlijn is geïmplementeerd in het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen en het Burgerlijk Wetboek. In de richtlijn staat echter niet hoe het financiële nadeel moet worden gedefinieerd en welke kosten als financieel nadeel mogen worden aangemerkt. Hier is dus ruimte voor interpretatie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft middels een leidraad richting gegeven aan de wijze waarop het financieel nadeel bij vervroegde aflossing op adequate wijze door de hypotheekverstrekkers kan worden berekend. De AFM gaat in de tweede helft van 2017 onderzoek doen naar de naleving van de regels over de kosten bij vervroegde aflossing en treedt handhavend op als hypotheekverstrekkers de wet overtreden.

Compensatie te veel betaalde boeterente

Huizenbezitters die op of na 14 juli 2016 boeterente aan de hypotheekverstrekker hebben betaald voor vervroegde aflossing of het oversluiten van hun hypotheek, hebben te veel boeterente betaald. Zij hebben mogelijk recht op compensatie. Zo blijkt uit de reactie van de minister van Financiën op Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Boeterente aan banden’.

Verwerking aftrek in IB-aangifte

Huizenbezitters die tussen 14 juli 2016 en 31 december 2016 een te hoge vergoeding hebben betaald, hebben ook in hun aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2016 een te hoge aftrekpost opgenomen voor de betaalde vergoeding. Als deze huizenbezitters in 2017 het aan hun hypotheekverstrekkers teveel betaalde bedrag terugkrijgen, zullen zij dit ook in hun aangifte moeten corrigeren. Het bedrag van de compensatie moet in het jaar van terugbetaling – en dit zal veelal 2017 zijn – in de aangifte over dat jaar worden opgenomen als negatieve aftrekbare kosten eigen woning. Is de aangifte inkomstenbelasting over 2016 al ingediend, en is hierbij het totaal aan betaalde boeterente (dus inclusief het te veel betaalde bedrag aan boetrente) in aftrek gebracht? En krijgt men pas in 2017 of later zekerheid over het terug te ontvangen deel? Dan hoeft men in die aangifte op dit punt niet te wijzigen. De Belastingdienst zal in haar communicatie in 2017 extra aandacht besteden aan dit onderwerp. 

 

Administratie Kantoor Bakker
  • Contact

   Glacisweg 50A
   6212 BP Maastricht
   043 - 356 03 93

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    
  • Openingstijden

   Ma – Do  :     08:30 - 17:00
   Vrij          :     08:30 - 16:00